mororly@bezeqint.net

שאלה:
מה דין מוסיקה בבין המצרים?

נשלחה

תשובה:
על ידי: הרה"ג שלמה אבינר שליט"א נכתב ע"י מרדכי ציון

תשובות הרב:

ש: האם מוזיקה מותרת בבין המצרים?

ת: לא.  מה שאסור כל השנה, אין להקל אז, אלא לשמור הדין באותה תקופה.  שו"ע או"ח תקס.  שו"ת אגרות משה או"ח א קסו.  שו"ת יחוה דעת ג ל. ו לד.  מה שכולל קונצרט.

ש: מה דין מנגינות עצובות ורצינות?

ת: אסורות.  גם הן מסבות הנאה.

ש: מה דין תלמיד שלומד מוזיקה?

ת: אם זה הכרחי, מותר עד חודש אב, כיון שאינינו נהנה מן המוזיקה, אך אם לא הכרחי יש להימנע.

ש: מותר לשיר?

ת: מותר לשיר שירי קודש.  שו"ע או"ח תקס.  ויש מקילים גם בשירי חול.

ש: מה דין סעודת מצוה?

ת: בברית מילה, בפדיון הבן ובשבע ברכות מותר לנגן עד חודש אב.  במסיבת בר מצוה ובת מצוה גם מותר, אבל עדיף להקדים או לאחר.

ש: מותר לשמוע מוזיקה מרדיו או רשמקול?

ת: יש שהקילו אך יש לאסור.  אבל מוזיקה ווקאלית מותרים. 

ש: מותר לשמוע מוזיקה תוך כדי ריצה?

ת: לא.  זה כמו כל שמיעה לתענוג.

ש: האם מותר להשמיע מוזיקה לאוטיסטים, כי זה מאוד מרגיע אותם?

ת: כן.  זה נחשב צורך רפואי.

בברכות התורה מתוככי ירושלים!

 

להדפסת השו"תPrint